Általános Szerződési Feltételek

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A www.sheffie.hu webáruház üzemeltetője a SHEFFIE Kft.

Székhely: 2089 Telki, Rákóczi u.25 adószám: 24905521-2-13,
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-169611; Tel.: +36-209-350696 
Fax.: +36-26-372754,
e-mail: info @ sheffie.hu,
bankszámlaszáma: 10300002-10614545-49020010

a továbbiakban Eladó.

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

Az Eladó a www.sheffie.hu weboldalon megtalálható webáruházában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát. A sheffie.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. Az Eladó telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem fogad el.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Eladó a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért Eladó felelősséget nem vállal.

A sheffie.hu webáruház adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért, színhűségért Eladó felelősséget nem vállal, de törekszik rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. 

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja.

A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.

A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk rendelési feltételei

Kis mennyiségű árunak számítanak a legfeljebb bruttó 25kg tömegű dobozokba csomagolható áruk, amelyeket a SHEFFIE Kft. saját csomagolásában, futárszolgálattal szállít házhoz. Eladó a Vevő megrendelését annak beérkeztét követően elektronikus úton visszaigazolja, a várható szállítási határidő, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, amennyiben a megrendelést visszaigazolta.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális árát a www.sheffie.hu webáruházban található érvényes termékkatalógus tartalmazza. A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely nem tartalmazza azonban az esetleges szállítás költségeit. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a SHEFFIE Kft. a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában vagy az ajánlatban megadásra került.

Az Eladó a sheffie.hu webáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vevő által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre.

4.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk fizetési feltételei

A lehetséges fizetési módok az átvételkor történő készpénzes fizetés (személyes fizetés vagy utánvét), illetve a vételár előre történő utalása proforma számla ellenében (előrefizetés).

5. A termékek kiszállítása, átadása–átvétele

A kiválasztott és megrendelt termékeket Eladó a Vevőnek a megrendelésben megadott címre a visszaigazolásban jelzett szállítási határidővel, szerződött fuvarozó partnereinek segítségével leszállítja.

Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is).

5.1. Kis mennyiségű, futárszolgálattal kiszállított áruk szállítási feltételei

5.2. A Termékek ellenőrzése

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól Eladót írásban haladéktalanul értesíteni.

A mennyiségi megvizsgálást Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át Vevőre. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély a Vevőre a termékek Vevő által biztosított fuvareszközére történő felrakással száll át. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.

6. Elállás

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a  SHEFFIE Kft. e-mail címén (info @ sheffie.hu). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vevő a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet alá tartozó szerződéstől nyolc munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (így az újbóli szállítás díját). Az áruk visszavételének helye Eladó székhelye. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.

A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.

7. Jótállás

Az általunk biztosított termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő, illetve a gyártó által biztosított szavatossági, illetve jótállási feltételeket biztosítunk, amely termékenként eltérő lehet.

A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért semmilyen jellegű garanciát nem vállalunk. A jótállás a gyári hibára valamint az anyaghibára vonatkozik!

A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A SHEFFIE Kft. a vásárló vásárlástól való elállása esetén (átvételtől számított 8 nap) kizárólag sérülésmentes, használaton kívüli, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat!

8. Felelősség

A sheffie.hu webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A SHEFFIE Kft. nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

A SHEFFIE Kft.. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi ? a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt ? ár érvényes és kerül felszámításra.

A www.sheffie.hu weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átkattintásra a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor a felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére a SHEFFIE Kft.-nek nincs befolyása. A SHEFFIE Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli továbbá a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

9. Adatvédelem

Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992/LXIII. törvény alapján jár el.

Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a webáruház – kifejezett tiltakozás hiányában – az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A Vevő e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az info@sheffie.hu címen.

10. Panaszügyintézés

A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján – amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatatását szabályozza – a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti a SHEFFIE Kft. +36-209-350696 telefonszámán keresztül, illetve személyesen is a 2089 Telki, Rákóczi u. 25. cím alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

Vevő a panasz írásbeli közlésére a SHEFFIE Kft. székhelyén található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a info@sheffie.hu e-mail címen is.

11. Az Üzleti Feltételek elfogadása

Vevő a sheffie.hu webáruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

12. Egyéb

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a webáruház látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság ill. a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.